Menu Zamknij

Regulamin przetwarzania danych osobowych i klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

§1
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH:

Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także:
  1. wykonywanie obowiązków z zakresu BHP,
  2. rozliczanie wszelkich należności,
  3. zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów,
  4. archiwizowanie akt osobowych,
  5. wykonywanie obowiązków względem ZUS, urzędów skarbowych czy NFZ,
  6. ocenę zdolności pracownika do pracy,
  7. wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) oraz z regulaminu ZFŚS;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane;
 4. art. 10 RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130) [UWAGA: na tej podstawie dane mogą przetwarzać jedynie podmioty wskazane w ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego];
 5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.:
  1. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę,
  2. stosowania monitoringu wizyjnego/monitoringu poczty elektronicznej/monitoringu Internetu/monitoringu lokalizacji pojazdów służbowych,
  3. realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami organizacji.

§2
Ważne zwroty:

 • Administrator – zwany w dalszej części informacji Spółką zajmująca się pozyskiwaniem, rekrutacją i zatrudnianiem na podstawie umów zlecenia lub umów o pracę Podopiecznych i Opiekunów a także pozyskiwaniem Klientów i Kontrahentów dla celów prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, zgodnie z klasyfikacją PKD – Custodia Med. Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Podwale 3 lok.13, kod pocztowy 00-252, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000923325, NIP 5252877478, REGON 52000835800000
 • Podopieczny – osoba fizyczna wymagająca wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu na rzecz, której są lub miałyby być świadczone usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym.
 • Opiekun – osoba fizyczna która podpisała ze Spółką umowę zlecenia na podstawie, której wykonywane są usługi „Pomoc domowa” i „Działania reklamowo-marketingowe i rekrutacyjne”
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna z którą Spółka zawarła umowę o świadczenie usług „Opieka domowa” lub „Działania marketingowo-reklamowe i rekrutacyjne”
 • Koordynator – osoba fizyczna działająca w imieniu Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
 • Kontrahent – podmiot, z którym Spółka lub jej Przedstawiciel zawarli odrębne umowy i z którym współpracują w celu realizacji kontraktów z Klientami lub Podopiecznymi lub na rzecz którego świadczą usługi.

§3
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i jak się z nim skontaktować

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Custodia Med. Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Podwale 3 lok. 13, 00-252, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000923325 NIP 5252877478 REGON 52000835800000 z którym można się skontaktować pisząc na adres siedziby, dzwoniąc pod numer telefonu 22 516 43 01, adres email: kontakt@custodia-med.pl.
 2. Z Inspektorem Administratora ds. ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisząc pod adres pocztowy: Custodia Med. ul. Podwale 3 lok. 13, 00-252, Warszawa lud adres e-mail: rodo@custodia-med.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 516 43 01.

§4
Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe

 1. Twoje dane osobowe będą na zasadzie powierzenia przekazywane innym podmiotom, w szczególności Kontrahentom, Klientom i Podopiecznym np. w celu znalezienia Podopiecznego znajdującym się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a Kontrahentem, Klientem lub Podopiecznym. Jednocześnie informujemy, że treść tych danych zostanie zminimalizowana (nie przekazujemy Podopiecznemu np.: informacji o Twojej wadze czy Twoim wzroście pozostawiając je wyłącznie na potrzeby dopasowania miejsca świadczenia usług do Twoich możliwości tak aby spełnić prawny wymóg zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia usług). Na zasadzie powierzenia danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.

§5
Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych i cele ich przetwarzania

 1. Obecnie w naszej bazie posiadasz status Kandydata, któremu możemy zaoferować współpracę (umowę zlecenia) polegającą na świadczeniu usług: Opieka domowa oraz Działania marketingowo-reklamowe i rekrutacyjne. Twoje dane osobowe w czasie posiadania przez Ciebie statusu Kandydata przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (lub zgód), której udzieliłeś nam dobrowolnie w zakresie oraz w celach w niej opisanej. Mogłeś wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach obecnej i przyszłej rekrutacji lub w celach marketingowych. Pamiętaj, że masz prawo do ich wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adres podany powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-mail napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Toba skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody.

§6
Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Administratora, a w przypadku wycofania zgody, do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie w jakiej wystąpiła wycofanie zgody ( tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych; rekrutacja lub marketing usług) i że nie istnieje inna podstawa do przetwarzania Twoich danych osobowych

§7 Pouczenie

 1. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności Serwisu.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies?

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

– świadczenia usług;

– dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

– prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

– sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

– stałe – są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

– wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

– pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;

– pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

– pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

– pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

Linki do innych stron internetowych i Serwisy zewnętrzne

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie.

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Serwisie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.